PREVENCE


PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Strážníci se věnují preventivní činnosti a to zejména působením ve školských zařízeních a to jak v mateřských, tak základních a středních školách. Dále se podílejí na mnoha projektech a to ve spolupráci s dalšími subjekty a to jak městskými  tak soukromými. Je  prováděna velmi úzká spolupráce s mnoha složkami PČR. Samozřejmostí je spolupráce se širokou veřejností, která se na preventivní skupinu stále častěji obrací se svými návrhy, poznatky či žádostmi o pomoc.


PREVENCE

 315 635 186

 

JAK SE LIŠKA POLEPŠILA...


určeno pro: mateřské školy a 1. ročníky ZŠ

výuka:  ve třídě školy nebo školky

rozsah: 45 minut

 

Tento projekt navazuje na předchozí příběhy ze zvířecího světa. Tentokráte se jedná o nezbednou lišku, která ze zvědavosti uteče do světa lidí a setká se strážníkem. Liška nedříve odcizí strážníkovi služební čepici a uteče s ní do školky nebo do školy, kde následně spolu s dětmi strážník vysvětluje, že brát si cizí věci bez dovolení se nedělá. Liška nezná spousty záležitostí a nebezpečí, které mohou v civilizaci vzniknout. A tak jí strážník společně s dětmi naučí a připomene pravidla přecházení, proč se musí dávat přednost vozidlům s majákem, reflexní prvky, jízda na kole a ochranné prvky, že si nesmí od nikoho cizího nic vzít, pravidla her na silnici, dětské hřiště a injekční stříkačky. Děti si některé z uvedených věcí vyzkouší. Jako další pomůcka pro výklad byla vytvořena omalovánka, která veškeré nekalosti dětem připomene. Za odměnu si každé z dětí takovou omalovánku odnese.

VÍM KDO MĚ HLÍDA?


určeno pro: 2. – 5. ročníky ZŠ

výuka:  na služebně městské policie

rozsah: 45 minut

 

Tento projekt je určen jako seznámení s působností Městské policie Mělník. Jedná se o exkurzi do prostor městské policie, kde je dětem představen kamerový systém, služební vozidlo, výzbroj a výstroj strážníků. Dále je zde provedena beseda se zaměřením na bezpečné chování v různých situacích. Návštěvníci si dále vyzkouší volání na tísňové linky a naučí se popsat pachatele

CYKLISTOU BEZPEČNĚ


určeno pro: 2. – 5. ročníky (upravená verze možná i pro mateřské školy a 1. ročníky ZŠ)

výuka:  ve třídě školy

rozsah: 45 minut

 

Projekt je zcela zaměřen na dopravní výchovu. Děti jsou seznámeny se základními pravidly silničního provozu, jaké dopravní prostředky mohou potkat v silničním provozu a na povinnosti spojené s užíváním kola. Kde a za jakých podmínek se může jezdit na kole a také je dbáno na prevenci ochrany zdraví v silničním provozu.

MALÝ EMPÍK


určeno pro: 2. – 5. ročníky ZŠ

výuka:  mimo prostory školy

rozsah: 45 minut

 

Tato akce je zaměřena na zapojení se dětí do správného způsobu chování a samotné práce MP a to zejména v oblasti chodců (přecházení na červenou, mimo přechod, atd.), ale také cyklistů ( jízda na chodníku, porušování dopravních značek, nesprávně vystrojené kolo, atd.) a v neposlední řadě řidičů  Děti spolu se strážníky provádějí upravenou kontrolní činnost v daných úsecích města, kde oslovují občany a zjišťují přestupkové jednání. Oslovení občané jsou poté dětmi ohodnoceni obrázkem. Pozitivním či negativním.

DĚTSKÝ SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STRÁŽNÍKA


určeno pro: 4. – 5. ročníky ZŠ

výuka:  ve třídě školy, tělocvična

rozsah: 90 minut


Děti mají možnost získat „ Dětský služební průkaz“. K získání však musí děti splnit nejprve vědomostní test, který je zaměřen na znalosti dětí v tématice městské policie, dopravní výchovy, atd. Další součástí je fyzický test, při kterém děti předvádějí základní fyzické dovednosti, jako jsou kliky, dřepy, běh,atd. Před samotným testem je provedena  s dětmi beseda o práci strážníků MP Mělník.

NENECHTE SI UBLÍŽIT!!! (SEBEOBRANA)


určeno pro: 8. – 9. ročníky ZŠ a SŠ

výuka:  v tělocvičně

rozsah: 90 minut

 

Tento projekt je již mnoho let prováděn na takřka všech školách. Projekt je zaměřen na správné způsoby chování a minimalizaci nebezpečných projevů. Děvčata jsou formou přednášky informována o nebezpečí, která jim hrozí. Dále jsou informována o preventivních opatřeních jaké mohou použít  k minimalizování ohrožení. Další částí této lekce je aktivní účast při základní výuce sebeobrany.

VANDALISMUS


určeno pro: 5. – 9. ročníky ZŠ

výuka:  ve třídě školy

rozsah: 45 minut

 

Projekt je zaměřen na problémy dnešní doby a to zejména na projevy Vandalství, krádeže, požívání alkoholu, kouření atd. Při besedě se tak nejen vysvětlí vznik vandalství, jeho znaky a druhy, příčiny a možné následky takového jednání.

ŠIKANA


určeno pro: 3. – 9. ročníky ZŠ

výuka:  ve třídě školy

rozsah: 45 minut

 

Projekt, který je zaměřen na problematiku šikany. Při této besedě se žáci pokusí vžít do role jak oběti, tak agresora. Součástí je samozřejmě beseda a zkoušení příkladů šikany. Beseda a případné příklady šikany žákům osvětlí právní problematiku šikany a trestnost za její konání.

KYBERŠIKANA


určeno pro: 5. – 9. ročníky ZŠ

výuka:  ve třídě školy

rozsah: 45 minut

 

Kyberšikana je již několik let plnohodnotnou součástí šikany a v některých případech se dokonce jedná o skutečnost, kdy dojde k závažnějším následkům. Beseda by měla děti stimulovat k připuštění si této problematiky, jak kyberšikaně předejít, jak se bránit a názornými příklady zjistit více o této problematice. Nejen kyberšikana je ožehavým tématem v oblasti kyberprostoru, proto je vysvětleno několik dalších pojmů, které s kyberšikanou úzce souvisí.

PRÁVNÍ VĚDOMÍ


určeno pro: 5. – 9. ročníky ZŠ

výuka:  ve třídě školy

rozsah: 45 minut

 

Jedná se o besedu zcela zaměřenou na informovanost žáků o právním vědomí. Trestnost a postižitelnost, věková hranice. Trestné činy, přestupky. Role pachatele, svědka, strážníka či policisty.

RASISMUS


určeno pro: 7. – 9. ročníky ZŠ

výuka:  ve třídě školy

rozsah: 45 minut

 

Jedná se o projekt se zaměřením na poznání pochopení různých tradic, zvyků, chování, postojů, náboženství a preferencí jednotlivých majoritních a minoritních skupin, soužití národnostních menšin s většinami ve vzájemné toleranci, míru, bez zbytečného ohrožování, diskriminace, rasové nenávisti, zneužívání či jiných negativních projevů xenofobie.

DROGOVÁ ZÁVISLOST


určeno pro: 7. – 9. ročníky ZŠ

výuka:  ve třídě školy

rozsah: 45 minut

 

Tento preventivní program se zaměřuje na prevenci jak předejít závislostem drogové problematiky, užívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek. Ve školním věku související zejména s cigaretami a alkoholem, závislosti například na energetických nápojích nebo lécích. Jaké jsou hlavně zdravotní následky, ale jaké mohou být i sociální a finanční důsledky v životě. Právní forma užívání všech těchto látek.

CO DĚLAT KDYŽ...


určeno pro: 4. – 9. ročníky ZŠ

výuka:  ve třídě školy

rozsah: 45 minut

 

Tato beseda je přizpůsobena různým rizikovým situacím jako je např. požár, dopravní nehoda, hrozba přepadení, krádeže nebo aktuálního tématu teroristického útoku… co dělat v situaci, když jsme sami doma, na ulici… co dělat v případě nutnosti poskytnutí první pomoci… Téma je možné přizpůsobit potřebám a aktuálním požadavkům.

ZÁVISLOSTI


určeno pro: 4. – 9. ročníky ZŠ

výuka:  ve třídě školy

rozsah: 45 minut

 

Toto téma je zaměřeno na závažnější varianty závislostí jako je alkohol, drogy, léky, gamblerství, ale také na závislostech na telefonech, tabletech a počítačích. Dále je vyprávění směřováno k méně topickým závislostem jako je workoholismus, jídlo, nakupování, úklid apod. Téma je možné přizpůsobit potřebám a aktuálním požadavkům.