HISTORIE


Městské policie Mělník


UNIFORMOVANÝ SBOR

Městská policie patří ke složce, která není v našem městě žádným nováčkem. Jedná se o uniformovaný sbor, který má na Mělníku velmi dlouhou historii. Vždyť první zmínky o komunální policii na území našeho města můžeme nalézt již v období Habsburské monarchie a to v roce 1864. Z tohoto roku pochází listina o „výkonné službě policejní, královského věnného města Mělníka“. Ještě před tímto obdobím byla na našem území snaha státní moci o zavedení četnictva dle Lombardského vzoru a poté ve druhé polovině 19.století, byla zavedena v Českých zemích samospráva v jejímž rámci též působila komunální policie.

 

Nejinak tomu bylo na Mělníku.

 

V počátcích služby byli strážníci vyzbrojeni pouze šavlí a jejich černé uniformy vycházely z vojenského střihu. Hlavním úkolem strážníků bylo střežení nočního klidu a ochrana obyvatel města proti lapkům a tulákům. V roce 1918 po vzniku samostatného Československa, zákonodárci nového státu přejali stávající právní řád ( zák.č.11/1918 Sb.) a v návaznosti s tím přešla do jeho služeb původně rakouská organizace policejních úřadoven, četnictva a komunální policie. V období 20. let začínají strážníci kromě zmiňované šavle používat krátké střelné zbraně. Jejich uniformy se změnily na tmavomodré s typickou modrou , plstěnou přilbou. Práce strážníků byla vykonávána v přímé součinnosti s četnictvem.

 

Z období okupace můžeme nalézt poslední zmínku o komunální policii Mělník a to z roku 1942. V této době měla policie 11 strážníků a jednoho velitele. Po roce 1945 tento typ bezpečnostních složek na našem území zaniká a veškerá starost o bezpečnost a pořádek spadala pod nově vzniklý bezpečnostní aparát SNB.