O NÁS

 

Pár slov o městské policii


NÁŠ ÚKOL

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Podle zákona č. 553/91 Sb. je městská policie (dále jen MP) orgánem města, který řídí starosta. MP spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policii České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.


ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ

Chránit bezpečí občanů

 

Bezpečnost občanů je naší hlavní prioritou

 

Prosazování zákonů

 

Dodržování a prosazování zákonů

Udržení pořádku

 

Udržování pořádku ve městě


NAŠE ČINNOSTI

MP při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zajišťuje především následující činnosti:


 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o městské policii


Dále zajišťuje


 • sestavuje rozpočet tak, aby byly finančně zajištěny tyto činnosti:
 • nákup a opravy výstroje a výzbroje MP
 • provoz a opravy služebních vozidel
 • nákup a opravy speciální techniky a zajištění speciálních činností
 • údržba a náklady na chod budovy MP
 • zajišťuje plně provoz a údržbu městského kamerového dohlížecího systému
 • odpovídá za používání městského kamerového dohlížecího systému v souladu se zákonnými normami a vytváří k tomu organizační opatření
 • zajišťuje provoz a údržbu pultu centrální ochrany pro ostrahu objektů města
 • zajišťuje plně provoz a údržbu parkovacích automatů na parkovacích plochách města
 • provádí evidenci jízdních kol
 • schránka důvěry

NAŠI ZAMĚSTNANCI

ŘEDITEL

podle vyhlášky č. 6/2003

 

Ladislav HOŠMÁNEK

STRÁŽNÍCI

VEDOUCÍ

 

Petr LIMPRECHT

(zástupce ředitele)

Bohumír SLANAŘ

(vedoucí vnější služby)

Marek PITRMOC

(vedoucí dopravně-preventivní skupiny)

 

STRÁŽNÍCI

VELITELÉ SMĚN

 

Renata BLAHOVÁ

Petr PATERA

Ladislav KERPL

Filip POSPÍŠIL

Stanislav HRABÁNEK

STRÁŽNÍCI

 

Václav ROBEK

Martin MOTÁK

Daniel UBRY

Václav MÜLLER
Martin KUČERA
Roman NEUDEKER

 

STRÁŽNÍCI

 

Jan DOUDĚRA

Martin ŠTOLBA

Radka HAVELKOVÁ

(preventistka MP)

OPERÁTOŘI

 

Jadranka JINDŘICHOVÁ

Věra KUBINOVÁ

Lenka GROSMANOVÁ

Robert NOVÁK
Pavel UHER

Jana MECEROVÁ

(operátorka-adm.pracovnice)