O nás

Základní poslání

1.
Chránit bezpečí občanů

Bezpečnost občanů je naší hlavní prioritou

2.
Prosazování zákona

Dodržování a prosazování zákona České republiky

3.
Udržení pořádku

Udržování pořádku ve městě

PÁR SLOV O MĚSTSKÉ POLICII

image_1

Prioritním úkolem městské policie je zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Podle zákona č. 553/91 Sb. je městská policie (dále jen MP) orgánem města, který řídí starosta.

MP spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policii České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

MP při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zajišťuje především následující činnosti:
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • podílí se na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o městské policii
Dále zajišťuje
 • sestavuje rozpočet tak, aby byly finančně zajištěny tyto činnosti:
  • nákup a opravy výstroje a výzbroje MP
  • provoz a opravy služebních vozidel
  • nákup a opravy speciální techniky a zajištění speciálních činností
  • údržba a náklady na chod budovy MP
 • zajišťuje plně provoz a údržbu městského kamerového dohlížecího systému
 • odpovídá za používání městského kamerového dohlížecího systému v souladu se zákonnými normami a vytváří k tomu organizační opatření
 • zajišťuje provoz a údržbu pultu centrální ochrany pro ostrahu objektů města
 • zajišťuje plně provoz a údržbu parkovacích automatů na parkovacích plochách města
 • provádí evidenci jízdních kol
 • schránka důvěry