Pracovní nabídky

Starosta města Mělníka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

„strážník Městské policie Mělník“

Místo výkonu práce: Město Mělník

Platové zařazení: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb.

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • fyzická osoba, která je státním občanem ČR
 • věk 21 let
 • je tělesně a duševně způsobilá k výkonu povinností a oprávnění dle zákona

č. 553/1991 Sb.

 • je bezúhonná dle § 4a) zák. č. 553/1991 Sb.
 • je spolehlivá dle § 4b) zák. č. 553/1991 Sb.
 • středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Požadavky:

 • řidičský průkaz skupiny B
 • uživatelská znalost práce na PC
 • morální předpoklady pro výkon pracovní činnosti strážníka

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a

o odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení o spolehlivosti podle zák. č. 553/1991 Sb. § 4b ne starší 3 měsíců
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis bodového hodnocení z registru řidičů ne starší než 1 měsíc

Předpokládaný termín nástupu: leden 2017

Doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá

Termín doručení přihlášky: 17.10.2016 do 10:00 hodin

Adresa doručení přihlášky: Městský úřad Mělník, personální oddělení, nám. Míru 51,

276 01 Mělník, obálku označte slovy „Strážník MP – výběrové řízení“, bližší informace na

tel. č. 315635184, 431

MVDr. Ctirad Mikeš

starosta