Utekl z léčebny

V 18:00 hodin na linku 156 oznámil muž, že z mysliveckého posedu vykázal, jemu neznámého špinavého muže, který se zde zabydlel. Dle sdělení oznamovatele, se jedná zřejmě o osobu sociálně slabou (tzv. bezdomovec). Oznamovatel dále uvedl, že muž měl odejít směrem k tzv. „psímu hřbitovu“. V 18:06 hodin se hlídka MP dostavila do místa, kde se měl dle oznamovatele pohybovat výše popsaný muž. Tento byl hlídkou MP zpozorován cca 100m směrem od „psího hřbitova“. Muž byl dle §12 odst. 1,písm. a), zák. č. 553/1991 Sb. požádán o prokázání totožnosti. V tomto byl zjištěn pan M., bytem Teplice. Lustrací osoby bylo zjištěno, že se jedná o zájmovou osobu ze strany PČR. V průběhu lustrace jmenovaný muž vykazoval známky psychické poruchy (třes rukou, tikání očí, pláč, apod.). Tento hlídce MP  sdělil, že utekl z psychiatrické léčebny, kde byl hospitalizován. Rovněž tento uvedl, že slyší hlasy v hlavě, má sebevražedné sklony a asi od 15 let je závislý na drogách. Na základě těchto zjištěných skutečností, byla do místa cestou operačního MP
telefonicky přivolána RZS. Na místě byly provedeny potřebné úkony ze strany osádky RZS. Následně bylo rozhodnuto osádkou RZS, že bude uvedený muž převezen do psychiatrické léčebny. O celé věci byla cestou operačního MP telefonicky vyrozuměna dozorčí služba OO PČR Mělník.