Vyvrtal si postih za přestupek?

Ve 12:47 oznámil operačnímu MP pan S.,  že  v  prostoru ul. Vozová je prováděn vrt studny, přičemž veškerá znečištěná  voda  stéká touto ulicí do  prostoru ul.  Dobrovského a ul. Rožní.  Na  místo byla  vyslána hlídka  MP.  V prostoru ul. Vozová byl hlídkou následně vytěžen  majitel firmy provádějící vrt a to pan H. Na  základě provedeného  šetření  bylo hlídkou MP zjištěno, že   stékající voda z části odplavila zeminu  z nezpevněného  povrchu komunikace  ul. Vozová,  byl znečištěn  povrch  komunikace  ul. Dobrovského  a  následně  projíždějícími  vozidly  byl  znečistěn plot  a fasáda  domu v  ul.  Dobrovského. Současně s  tímto  rovněž  došlo   k  průniku   stékající  znečištěné   vody  na  pozemek  oznamovatele  celé záležitosti. Hlídka MP pořídila na  místě  rozsáhlou fotodokumentaci a pan H. , jako majitel firmy provádějící  tyto vrty byl hlídkou MP vyzván, aby vše uvedl do původního stavu.  Ve  13:35  hodin bylo  o celé  věci  hovořeno  s odpovědným pracovníkem MěÚ Mělník, který se dostavil přímo na udané místo.  Jak bylo hlídkou MP dále  zjištěno,  majitel firmy  provádějící vrty  studní se  z  místa  mezitím  vzdálil,  aniž by  došlo k  jakékoliv nápravě  týkající se  znečištěné  komunikace, fasády domu atd. Celá věc bude dále v šetření příslušného odboru MěÚ Mělník.